toimisto@innetti.fi

Toimisto 040-547 8924

Säännöt:

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on työosuuskunta INNETTI, ja kotipaikka on Kouvola.

2 § Toimiala
Osuuskunnan tarkoituksena on mahdollistaa jäsenkunnan ammattitaidon hyödyntäminen työelämässä. Osuuskunnan toimialueena on liike-elämää ja kotitalouksia palveleva toiminta sekä rakennus-, tietojenkäsittely-, markkinointi-, ja muu jäsenten toimintaa tukeva palvelu.

3 § Jäsenyys
Osuuskunnan jäseneksi ottamisesta ja jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle. Jäsenellä on oikeus erota vuoden kuluttua jäseneksi liittymisestä osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.
Jäsen voidaan erottaa, jos hän toimii osuuskunnan etuja vastaan, rikkoo sen sääntöjä, jättää työtehtävänsä tekemättä ilman pätevää syytä, jättää noudattamatta hallituksen antamia ohjeistuksia tai tärvelee osuuskunnan omaisuutta, tai on kolme vuotta käyttämättä osuuskunnan palveluita.

4 § Osuusmaksu
Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan vähintään yhdellä 40 euron suuruisella osuusmaksulla. Osuusmaksu maksetaan kuukauden sisällä jäseneksi hyväksymisestä yhtenä eränä. Osuusmaksulle maksetaan ylijäämästä osuuskunnan kokouksen vuosittain päättämä korko. Jäsenyyden lakatessa osuuskunta on velvollinen palauttamaan jäsenen suorittaman osuusmaksun osuuskuntalain määrittämien edellytysten mukaisesti vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, kun jäsenyys lakkaa.

5 § Lisäosuusmaksu
Jäsenellä on oikeus hallituksen suostumuksella osallistua osuuskunnan toimintaan yhdellä tai useammalla 40 euron suuruisella lisäosuusmaksulla.
Jäsenkokous antaa hallitukselle valtuuden myönnettävien osuuksien määrästä. Lisäosuusmaksu tulee suorittaa osuuskunnan tilille 30 vuorokauden kuluessa hallituksen suostumuksesta.
Lisäosuusmaksuille maksetaan ylijäämästä sama korko kuin osuusmaksuille. Jäsenyyden lakatessa osuuskunta on velvollinen palauttamaan jäsenen suorittaman osuusmaksun osuuskuntalain määrittämien edellytysten mukaisesti vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, kun jäsenyys lakkaa.
Mikäli osuuskunta sulautuu toiseen osuuskuntaan, jakautuu, muutetaan osakeyhtiöksi, asetetaan selvitystilaan tai päätetään poistaa rekisteristä ilman selvitysmenettelyä, lisäosuusmaksua käsitellään samanarvoisesti kuin varsinaista osuusmaksua.

6 § Ylimääräinen maksu
Osuuskunnan syyskokous voi hallituksen esityksestä päättää yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ylimääräisen enintään 100€ osuutta kohti olevan maksun perimisestä lainana tai lisämaksuna tai molempina osuuskunnan vakavaraisuuden parantamiseksi tai investointien rahoittamiseksi osuuskunnan toiminnan aikana. Laina tai lisämaksu otetaan hallituksen esityksen mukaisesti yhdessä tai kahdessa enintään 50€ erässä jäseniltä yhdenvertaisuutta noudattaen joko osuuksien mukaisessa suhteessa tai sen mukaan kuin kukin jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluksia tahi samanaikaisesti molemmilla näillä perusteilla.
Perityt lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu. Lisämaksua ei palauteta.

7 § Liittymismaksu
Liittyessään osuuskuntaan jäsen maksaa osuuskunnan liittymismaksun. Kalenterivuoden ensimmäinen hallituksen kokous päättää sekä määrittää yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan osuuskunnan liittymismaksun suuruudesta sekä liittymismaksun sisällöstä. Ennen kalenterivuoden ensimmäistä hallituksen kokousta on edellisen kalenterivuoden liittymismaksu sisältöineen voimassa. Liittymismaksua ei palauteta.

8 § Lisämaksuvelvollisuus
Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista.

9 § Vararahasto
Osuuskunnalla tulee olla syyskokouksen niin päättäessä vararahasto. Vararahastoa kartutetaan 5% vuotuisesta edellisen vuoden taseen mukaisella tappiolla vähennetystä ylijäämästä. Vararahastoa on kerrytettävä vähintään 2 500 euroon.

10 § Ylijäämä
Osuuskunnan vuotuisesta ylijäämästä tehdään ensin siirto vararahastoon, mikäli vararahasto on osuuskunnan syyskokouksen niin päättäessä käytössä. Tämän jälkeen maksetaan osuuskunnan kokouksen mahdollisesti päättämä osuusmaksun korko ja loppuosa jää osuuskunnan käyttöön osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaisesti. Tarvittaessa ylijäämää voidaan palauttaa jäsenille osuuksien suhteessa, tai siinä suhteessa kuin jäsenet ovat osallistuneet osuuskunnan toimintaan tai rahastokorotuksena osuusmaksuille.

11 § Osuuskunnan palveluistaan perimät maksut
Osuuskunnalta ostettavien palvelujen hinnat ja hinnoitteluperusteet päättää osuuskunnan hallitus. Osuuskunta voi tarjota palveluitaan myös muille kuin osuuskunnan jäsenille.

12 § Osuuskunnan kokoukset
Varsinaiset osuuskunnan kokoukset ovat kevät- ja syyskokous.
Kevät- ja syyskokoukset pidetään vuosittain hallituksen määrääminä päivinä.
Kevätkokous pidetään ennen kesäkuun loppua ja syyskokous ennen marraskuun loppua. Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi kymmenesosa jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti tai se muutoin on lain mukaan pidettävä.
Kokoukset pidetään Kouvolassa. Osuuskunnan kokouksessa voi jäsen edustaa valtakirjalla enintään yhtä muuta jäsentä ja hänen äänivaltaansa.
Jäsenistön äänimäärä osuuskunnan kokouksissa muodostuu seuraavasti

Jäseniän mukaan määräytyvät äänet
 Jäseneksi hyväksymisen jälkeen, yksi (1) ääni.
 jäsenenä vähintään viisi (5) vuotta, kymmenen (10) ääntä.

Lisäksi luottamustoimista muodostuvat äänet
Luottamustoimissa vähintään yksi (1) kokonaista kalenterikuukautta, jäseniän äänimäärän lisäksi viisi (5) ääntä.
Luottamustoimissa vähintään kokonaiset kolme (3) vuotta, jäseniän äänimäärän lisäksi kymmenen (10) ääntä.


13 § Osuuskunnan kevät- ja syyskokous
Osuuskunnan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä tarvittaessa toimintakertomus.
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
- päätetään ylijäämän käyttämisestä tai tappion peittämisestä
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Osuuskunnan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
- päätetään mahdollisen toimitusjohtajan valitsemisesta.
- päätetään hallituksen esityksestä 6§ kohdan ylimääräisen maksu
- päätetään 5§ mukaisesti lisäosuuksien määrästä
- päätetään tulevan kalenterivuoden vararahastosta.
- päätetään hallituksen esityksestä osuuskunnan kannalta laajakantoisista tai merkittävistä asioista
- määrätään hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
- määrätään hallituksen varsinaisten jäsenten määrä
- valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja tarvittaessa heille varajäsenet
- valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja tarvittaessa hänelle varatilintarkastaja
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14 § Kokouskutsu
Kutsu osuuskunnan kokoukseen lähetetään jäsenille hallituksen puheenjohtajan allekirjoittamalla ilmoituksella vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostilla. Muut tiedonannot osuuskunnan jäsenille toimitetaan osuuskunnan verkkosivujen sisäisellä tiedotuspalstalla tai kirjeitse tai sähköpostilla.

15 § Hallitus
Hallitukseen kuuluu yhdestä viiteen (1-5) jäsentä ja tarvittaessa yksi – kaksi (1-2) varajäsentä.
Osuuskunnan syyskokouksessa valitaan hallitus koko kalenterivuodeksi kerrallaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmistö jäsenistä on saapuvilla. Hallitus valitsee itse keskuudestaan puheenjohtajan.
Hallitus edustaa osuuskuntaa ja johtaa sen toimintaa. Hallituksen tehtävänä on muualla säännöissä mainittujen tehtävien lisäksi:
- valita osuuskunnan kokouksen esityksestä osuuskunnan toimitusjohtaja ja päättää hänen työehdoistaan ja palkkauksestaan
- valmistella osuuskunnan kokouksen päätettäväksi osuuskunnan kannalta laajakantoisen tai merkittävät asiat
- kutsua kokoon osuuskunnan kokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat
- laatia tarvittaessa osuuskunnan kokoukselle toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus ylijäämän käytöstä tai tappion peittämisestä
- hyväksyä jäsenten lisäosuusmaksut
- Päättää osuuskunnan henkilökunnan palkkaamisesta
- päättää osuuskunnan jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta

16 § Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja hoitaa osuuskunnan päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä osuuskuntalain mukaisesti.

17 § Toiminimen kirjoittaminen
Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai yksi henkilö prokuransa valtuuttamassa laajuudessa. Osuuskunnan kokous antaa hallitukselle ohjeet prokuroiden myöntämisen perusteista, joiden mukaan hallitus päättää prokuroiden antamisesta.

18 § Tilikausi
Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.1995. Tilit sekä tarvittaessa hallituksen laatima toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille maaliskuun 15. päivään mennessä.

19 § Tilintarkastus
Osuuskunnassa voi olla tilintarkastaja ja hänelle varamies. Tilintarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään viikko ennen varsinaista osuuskunnan kokousta.

20 § Varojen jako osuuskunnan purkautuessa
Jos osuuskunta puretaan, omaisuuden säästö on jaettava osuuskunnan kokouksen päätöksellä jäsenille näiden maksamien osuusmaksujen suhteessa.

21 § Erimielisyyden ratkaiseminen
Riidat osuuskuntaa koskevissa asioissa toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsen, selvitysmiehen tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan käräjäoikeudessa.

22 § Sääntöjen muuttaminen
Päätettäessä näiden sääntöjen muuttamisesta tai osuuskunnan purkamisesta noudatetaan osuuskuntalain säännöksiä.

23 § Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia.